Мозъчносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят

България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население.

В България се регистрират годишно ≈ 82 398 заболявания от които 35 311 случая са с инсулт. От регистрираните 35 311 случаи с инсулт 7 175 болни завършват с летален изход.

Навременната реакция може да предотврати последваща инвалидизация за пострадалия.

В англоезичните страни алгоритъмът за разпознаване на симптомите на инсулт се нарича FAST (Face, Arm, Speech, Time). FAST в превод на български означава “БЪРЗО”.

Бързо – тестът трябва да се извърши възможно най-рано. Обаждането на тел. 112 трябва да е веднага след него.
Ъгли на устата – накарайте човека да се усмихне широко. Гледайте ъглите на устата. Нормално трябва да се повдигнат симетрично. При инсулт едната страна не се повдига и има видимо изкривяване.
Ръце – накарайте човека да вдигне двете си ръце едновременно пред тялото и да ги задържи повдигнати. Нормално се вдигат симетрично и може да се задържат. При инсулт или не може да вдигне едната ръка, пострадалият я вдига бавно или след повдигането ръката започва да пада.
Затруднение в речта – накарайте човека да каже трите си имена или да повтори казано от Вас изречение. При инсулт човек завалва говора, говори бавно, бърка думи, трудно отговаря.
Обадете се на 112 – дори при един положителен от горните тестове, веднага позвънете на 112. Колкото по-бавно се транспортира болният в подходящо лечебно заведение, толкова по-голям е риска от трайни увреждания, инвалидност и смърт.

Преживелите инсулт

Преживелите инсулт са 28 136 с различна степен на инвалидност, която при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото. От преживелите инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения /афазия/, като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни.

 

Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия.

/ Официална статистика от Министерство на Здравеопазването /