Интервю: Използване на изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт

За Седмицата на информираността за мозъка, Stroke Alliance for Europe SAFE, интервюира Дитмар Фрей от Charité Universitätsmedizin Берлин Германия, един от партньорите на VALIDATE за този нов и иновативен проект.

SAFE: Какво е VALIDATE?

 Дитмар Фрей:

VALIDATE е научноизследователски проект, финансиран от ЕС, който ще разработи и валидира основан на изкуствен интелект (ИИ) прогностичен инструмент за прогнозиране на резултатите за здравето на пациентите при остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане на вземането на решения ще предостави на лекарите и здравните специалисти допълнителна информация за правилен избор на оптимално лечение с цел подобряване на здравните резултати и качеството на живот. 

SAFE: Какво е различното и новото в това изследване?

 Дитмар Фрей:

Чрез използване на наличните медицински данни и технологични възможности в областта на ИИ, както и разработване и валидиране на надеждни решения за ИИ, които да бъдат внедрени в клиничната практика, ние се стремим да надминем досегашните добри практики, като направим значителна и устойчива положителна промяна в лечението на остър инсулт, което ще подобри оцеляването на пациентите и резултатите от самото лечение.

Ние сме първите, които се стремят да интегрират моделите за машинно и задълбочено обучение в цялостна система за вземане на правилните решения в областта на лечението на инсулта.

SAFE: Какво ще означава тази технология за пациент с инсулт?

Дитмар Фрей:

Едно пряко въздействие за пациент с инсулт ще бъде, че решението за лечение ще бъде подкрепено от анализи, основаващи се на данни. С други думи, лекуващите лекари ще имат пълната информация, за да вземат най-правилното решение за адекватно лечение на отделния пациент. Нашите резултати трябва да създадат основата за адекватни прогнозиращи   подходи на база ИИ в клиничните насоки за лечение на остър инсулт. Нашият подход ще гарантира, че се вземат предвид всички отклонения от данните, че подгрупите пациенти няма да бъдат дискриминирани и че прозрачността и безопасността ще бъдат от първостепенно значение.

Това изисква тестване на пациенти и здравни специалисти, включително валидиране на потребителския интерфейс, потребителското изживяване и опит, както и валидиране на обясненията за прогнозиране (xAI). Тъй като пациентите трябва да бъдат в центъра на развитието, ние ще включим пациентските организации и пациентите участват в процеса на разработване и тестване. Освен това пациентите и техните семейства трябва да получат достатъчно достоверна информация чрез проверени комуникационни потоци за заболяването и какви решения са взети с помощта на инструмент за прогнозиране, основан на ИИ.

SAFE: Кога тази технология ще се прилага в клиничната практика?

Дитмар Фрей:

За да внедрим нашите открития в клиничната практика, ще има няколко последователни стъпки. В рамките на този проект ще потвърдим клинично демонстрационна система в реална клинична среда чрез провеждане на многоцентрово проспективно проучване. Ще разработим план за регулаторна приемливост на валидирания прогностичен инструмент. Преди въвеждането в работния процес трябва да се покаже медицинската полза от инструмента. Това ще бъде направено — след успешното провеждане на проучването в рамките на графика на VALIDATE — след приключване на проекта. Един от основните изходи ще бъде подготовката за рандомизирано контролирано клинично изпитване (RCT) като следваща стъпка.

SAFE: Дали тази технология ще спаси човешки животи?

Дитмар Фрей: 

Тази технология има потенциала да спаси човешки животи и да подобри резултата от лечението на  пациентите с инсулт, като предостави най-доброто налично конкретно лечение за всеки отделен пациент. Чрез използване на множеството събрани данни и производните модели, както и  интегрирането на индивидуалните характеристики на пациента, ще се стигне до по-персонализирани подходи и това гарантирано ще да окаже значителни надежди за спасяване на човешки живот, както и по-добри  резултати в лечението на остър инсулт.

 

VALIDATE е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 777107.

Повече информация можете да намерите на https://validate-project.eu/