RES-Q+ (цялостни решения за подобрение на здравеопазването на база данни от глобалния регистър на качеството на грижите за инсулт)

 

RES-Q+ е съвместен проект по програма „Хоризонт Европа“, който ще се възползва от успешния регистър за качество на грижите за инсулт (RES-Q), използван за събиране и анализ на качеството на грижите за инсулт. С 93 държави и 2 089 болници, RES-Q е най-големият регистър за лечение на инсулт в света. До този момент се събира само вътреболнична информация. В допълнение, RES-Q+ ще обхване целия път на пациента, включително след изписване. Екипът ще внедри изкуствен интелект (ИИ) в борбата срещу инсулта в Европа с цел да направи знанията на най-добрите специалисти достъпни както за пациентите с инсулт, така и за общопрактикуващите лекари. Ще бъде разработен напълно автоматизиран инструмент за получаване и обработка на данни за предоставеното здравно обслужване. Голямо разширяване на съществуващата платформа е и създаването на два виртуални гласови асистента с AI, единият помагащ на пациентите да следят здравословното си състояние, а другият подпомагащ лекарите в цялостното лечение на инсулта.

 
Глобални цели на проекта

Намаляване на разходите за здравеопазване чрез по-висока ефективност, безопасен живот на пациентите чрез подобряване на грижите за инсулт, подобряване на качеството на европейските здравни системи.

По-подробно, нашите цели са:

Създаване на виртуални асистенти.

Разработване на иновативен инструмент за езикова обработка за анализ на неструктурирани и разнородни данни от множество езици в стандартен формат на ЕС.

Хармонизиране на данните по семантичен начин и осигуряване на стандартизиран интерфейс за обмен за повторно използване на данните. 

Разработване на инструменти за анализ на данни за крайните потребители.

Разработване, оценка, клинично валидиране и усъвършенстване на използваеми, доверени услуги и изготвяне на стандарт за доклад за изписване на пациенти след нсулт от болниците в ЕС.

Създаване на европейска платформа за данни за проследяване на инсулт.

Създаване на европейско пространство за сътрудничество в областта на здравните данни, съобразени с етиката и правото, в областта на грижите за инсулт.

Превръщане на RES-Q+ в здравна политика и клинична практика за по-достъпни висококачествени грижи и стандартизация.

 

Какво е виртуален асистент

Виртуалният асистент е приложение, което разбира човешкия глас и действа съобразно човешки команди. Това приложение може да разговаря с хората, да отговаря на техните въпроси, да ги съветва и т.н.

Виртуални асистенти в RES-Q+:

Ще разработим две приложения — едно за пациенти, едно за здравни експерти.

 

Виртуалният асистент на пациентите ще помогне на хората, които са преживели инсулт, да следят здравето си чрез оценка на резултатите въз основа на въпросник (като модифицираната скала на Rankin) посредством мобилно приложение в разговорен интерфейс.

   Виртуалният асистент за здравните експерти ще помогне на лекарите да разберат нивото на работа на болницата си въз основа на анализ на данни от различните крайни потребители -здравни специалисти (например медицински сестри, лекари, мениджъри на болници) и чрез прогнозни модели.

 

Какво представлява лингвистичната обработка

Обработката на човешки език е част от изкуствения интелект, който дава възможност на компютрите да разбират и обработват писмения текст, както това прави всеки човек. Този инструмент може автоматично да извлича, класифицира и разбира значението на огромни обеми от необработен, неструктуриран и немаркиран текст.

Обработка на естествен език в RES-Q+:

Ще разработим автоматични методи за извличане на полезни и необходими за целите на RES-Q+: данни от неструктурирани болнични документи (например епикризите при изписване на болни след инсулт) , като се приложат най-съвременните методи за компютърна обработка и обучение, както и научната обработка на естествен език.

 
  Проектен консорциум

 

13 европейски държави

21 партньори

 

Технически партньори

Институт по здравна информация и статистика на Чешката република (координатор)

 Aalborg University (координатор) Технологичен университет Дъблин СИРМА АИ ЕАД (Ontotext)

     Alana AI SA Limited University of Glasgow University of Murcia Charles University


 Партньори за разпространение

 Boehringer Ingelheim International GmbH (Angels Initiative)

   Институт за здравен мениджмънт 

World Stroke Organization 

Stroke Alliance for Europe

 

Клинични партньори

 Университетска болница Букурещ

  Vall d’Hebron Institute of Research Institute of Psychiatry and Neurology (Институт за научни изследвания по психиатрия и неврология)

 Национален и Каподистрийски университет в Атина

 

Партньори по право Timelex CHINO SRL

   Масарик университет

 Международен център за клинични изследвания на Университетска болница „Св.Ане“ в Бърно

 Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св.Наум“

 

За връзка:

Координатор: Д-р Роберт Микулик — Институт по здравна информация и статистика на Чешката република (mikulik@hotmail.com)

Координатор: Хендрик Ноче — Университет в Олборг (hk@create.aau.dk)

Ръководител на проекта: Вероника Свободова — Институт по здравна информация и статистика на Чешката република (svobodova.stroke@gmail.com)

 

Следвайте напредъка ни на www.resqplus.eu!

 

Обща информация

 

Бюджет: 7 702 741 EUR от ЕС

Продължителност: 4 години (1. 11. 2022—31. 10. 2026)

Доставчик на безвъзмездни средства: Европейска комисия

Програма: Действие за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Проектен инструмент: ХОРИЗОНТ-ХЛТ-2021-ИНСТРУМЕНТ-06

 Тема: Horizon-HLTH-2021-TOOL-06—03 Иновативни инструменти за използване и повторно използване на здравни данни (по-специално на електронни здравни досиета и/или регистри на пациентите)

Номер на проекта: 101057603