Шофиране след инсулт

Съгласно НАРЕДБА № 3/11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории Обн. - ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.; … изм. и доп., бр. 11 от 02.02.2018 г., в сила от 02.02.2018 г., издадена от министъра на здравеопазването, наличието на (ПИА – преходна исхемична атака); исхемичен мозъчен инсулт и усложнения; хеморагичен мозъчен инсулт и усложнения са основание за медицинска оценка на физическата годност към водачите на моторни превозни средства.