За нас

На 20 август 2020 година бе учредена Асоциацията за инсулт и афазия

Сдружението Асоциация за инсулт и афазия(АИА) осъществява дейността си в обществена полза, изразяваща се в подкрепа на претърпелите инсулт и техните семейства в борбата с последствията и предизвикателствата на инсулта. Мисията на АИА е да се намали тежестта и последиците от инсултите в България чрез по-ефективна превенция, по-добро лечение и дългосрочна подкрепа за оцелелите след инсулт. 

Цели на Асоциацията за инсулт и афазия

1.Да се осигурят пълноправни възможности за обучение и занимания за оцелелите след инсулт за тяхното физическо, умствено и емоционално развитие.
2.Да се създаде адекватна среда за оцелелите след инсулт и техните семейства, която да обогатява и да прави техния живот пълноценен.
3.Да се работи за осигуряване на достъпна среда за  инвалидите до всички обществени места.
4.Да се редуцира абсолютния брой на инсулти в България с 10%.
5.Да се изградят и сертифицират специални отделения/звена – stroke units в болниците за специализирано лечение на 90% от пациентите с инсулт в началната остра фаза.
6.Да се създаде национален план за борба с инсулта, засягащ цялата верига от здравни грижи.
7.Да се изгради и приложи стратегия за превенция и ограмотяване на обществото относно последиците от инсулта чрез промотиране на здравословен начин на живот, приложение на информационни технологии за самоанализ и разпознаване на симптомите и редуциране на рисковите фактори.

Как ще постигаме и реализираме целите си?

За постигане на целите си, Сдружението ще използва следните средства: 

1. Привличане на спонсори и дарители. 

2. Организиране, разработване и провеждане на конкретни кампании, програми и събития, посветени на инсулта с участието на доброволци, специалисти по здравни грижи и експертіп, работещи в областта на сърдечно-съдовите заболявания. 

3. Контакти, сътрудничество и участие в организации със сходни цели. Специално сътрудничество се предвижда със SAFE /Европейската Асоциация за борба с Инсулта в Европа/. 

4. Кандидатстване по проекти и реализация на проекти по национални и международни програми, свързани с дългосрочната подкрепа за оцелелите след инсулт и техните семейства. 

5. Организация и пряко участие в международни срещи, семинари, конференции и всички национални и международни мероприятия, свързани с постигане на целите на Сдружението. 

6. Инициира, организира и провежда международния ден за борба с инсулта в синхрон с програмата на международната организация WSо, европейската асоциация ESO, съпътствани от социални мероприятия и кампания за безплатно измерване на кръвното налягане и популяризиране на дигиталното приложение рискометър. 

7. Провежда подбор, обучава и назначава доброволци и щатни специалисти, необходими за постигане на целите на Сдружението. 

8. Изработване на методология и стратегия за постигане целите на Сдружението, отразени в подробен план, адекватен на европейския План за действие в борбата с инсулта 2018-2030. 

9. Извършване на всякакви други дейности, които ще допринесат за постигане на целите на сдружението и конто не противоречат на законовите разпоредби. 

10. За реализиране на мисията на Сдружението: „да се намали тежестта и последиците от инсултите в България”, ще се осъществява образователна, информационна, изследователска и консултантска дейност на Цялата територия на страната с участието на местни и чужди експерти. 

11.Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност (свързана с предмета на нестопанската дейност) като организиране обучения и събития, специални информационни сесии и изяви, отдаване под наем на съоръжения и средства за инсултно болни, както и продажба на рекламни и образователни предмети и средства по време на конференции, събития и конгреси, организирани от сдружението, приходите от които няма да се разпределят като печалба, а ще се използват за постигане на посочените в устава цели. Предметът на допълнителна стопанска дейност не трябва да противоречи на закона. Извършването на допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в законите, регламентиращи съответния вид дейност.